Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών καταρτίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στη Φαρμακευτική Επιστήμη είναι πέντε (5) έτη (δέκα εξάμηνα) και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή εξάσκηση.

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για τα 4 πρώτα έτη σπουδών. Κατά το 5ο έτος σπουδών, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν εάν θα εκπονήσουν Πειραματική Διπλωματική Εργασία (ΦΠ-513 & ΦΠ-523) ή Βιβλιογραφική Διπλωματική Εργασία (ΦΠ-514 & ΦΠ-524). Κατά τη δεύτερη περίπτωση και για να συγκεντρωθεί ο ίδιος αριθμός Διδακτικών Μονάδων, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και τα μαθήματα ΦΠ-515 και ΦΠ-525. Κάθε ώρα διδασκαλίας, αντιστοιχεί με μία (1) διδακτική μονάδα και κάθε ώρα εργαστηριακής ασκήσεως με μισή (1/2) διδακτική μονάδα.

  • Για τους φοιτητές που έχουν απαλλαγεί από την εξέταση μαθημάτων, αφαιρείται ο αντίστοιχος με τα μαθήματα αριθμός διδακτικών μονάδων από τον απαιτούμενο αριθμό για τη λήψη του πτυχίου.
  • Για τους φοιτητές που έχουν διδαχθεί λιγότερα μαθήματα ή έχουν μεταβληθεί οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων τους στα προγράμματα σπουδών με αποφάσεις της Γ. Σ. του Τμήματος μεταβάλλεται αντίστοιχα και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους.
  • Επίσης για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού απαιτείται και πρακτική άσκηση διάρκειας ενός χρόνου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.pharm.upatras.gr

 

300X300 ARISTEIA 20

Flash not installed.

Flash not installed.

300X300NewPharmaCorner