Η φοίτηση στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πενταετής και διαρκεί δέκα (10) εξάμηνα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής, ενώ κατανέμονται στα πρώτα οκτώ (8) εξάμηνα. Τα δύο τελευταία εξάμηνα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση σε φαρμακείο “ανοικτό στο κοινό” και φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου.

Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής Η παρακολούθηση των παραδόσεων θεωρίας των μαθημάτων αποτελεί ακαδημαϊκή υποχρέωση του φοιτητή. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής Αθηνών περιλαμβάνει τριάντα επτά (37) υποχρεωτικά μαθήματα.

Ως επιλογής μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ορισμένα, προκειμένου να συμπληρώσει το σύνολο των σαράντα οκτώ (48) μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου της Φαρμακευτικής. Το ισχύον πρόγραμμα του Τμήματος Φαρμακευτικής περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) επιλεγόμενα μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ένδεκα (11) ή πτυχιακή εργασία και εννέα (9) επιλεγόμενα μαθήματα.

Η βαθμολογία των μαθημάτων εκφράζεται με την κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5) και χωρίς χρήση κλασματικού μέρους. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής πρέπει να επανεγγραφεί στο μάθημα και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.

Οι εξετάσεις γίνονται από τον διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του εξαμήνου σε καθορισμένη ύλη γραπτά ή προφορικά. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε τρεις περιόδους (Ιανουάριο-Φεβρουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο) σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και έχει εγκριθεί από την Γεν. Συνέλευση του Τμήματος.

Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου της Φαρμακευτικής, λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου (υποχρεωτικά + επιλογής). Ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί ένα συντελεστή ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος. Το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών όλων των μαθημάτων αυτών. Ο βαθμός του πτυχίου στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία (κλίμακα 5 έως 10) και χαρακτηρίζεται με τις επιδόσεις: "Καλώς" (5 έως 6,49), "Λίαν Καλώς" (6,50 έως 8,49) και "Άριστα" (8,50 έως 10).

Για την απόκτηση του πτυχίου της Φαρμακευτικής ο φοιτητής πρέπει να ικανοποιήσει τις παρακάτω πέντε (5) προϋποθέσεις: 

  1. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα (37) τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών και να ασκηθεί με επιτυχία στα εργαστήρια (όπου υπάρχουν),
  2. Να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έντεκα (11) από τα είκοσι οκτώ (28) επιλογής μαθήματα του προγράμματος σπουδών ή σε εννέα (9) αν εκπονήσει διπλωματική εργασία και να ασκηθεί με επιτυχία στα εργαστήρια (όπου υπάρχουν),
  3. Να συμπληρώσει σύνολο τουλάχιστον 210 διδακτικών μονάδων,
  4. Να περατώσει πρακτική άσκηση συνολικά τεσσάρων τριμήνων σε φαρμακείο "ανοικτό στο κοινό" και φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου,
  5. Να φοιτήσει τουλάχιστον δέκα (10) εξάμηνα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.pharm.uoa.gr

Flash not installed.

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD