7242d8 deltio tipou new logo 05 2 2

Όπως αναφέρει δ.τ. του Υπουργείου Υγείας στις 8 Δεκεμβρίου, "Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για  μείωση του χρόνου ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης από τους 6 μήνες στους 3 μήνες, θα ακολουθήσει σχετική ΚΥΑ για την εφαρμογή των μέτρων, η οποία θα εξειδικεύσει τον τρόπο υλοποίησης της 3μηνης ισχύος, καθώς και νομοθετική τροπολογία για τις ειδικές κατηγορίες".

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με εκπροσώπους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ –ΔΗΜΑΡ και την ενημέρωση που έγινε από τον πρόεδρο του ΠΦΣ, η κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου κατέθεσε την εξής Ερώτηση για το θέμα του Ωραρίου προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό:

Ο παρών διαδικτυακός χώρος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «Noufio» (εφεξής «η Εταιρεία»), που εδρεύει στην Ν. Ιωνία, οδός Λεωφ. Ηρακλείου 224, 14231,  τηλ. 2102775219.

Ο/Η επισκέπτης/τρια ("χρήστης") του Διαδικτυακού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, σχεδιασμό ιστοσελίδας, ψηφιακών εικόνων, γραφικών και υλικού πολυμέσων (ήχος, κινούμενη εικόνα - video) και βάσεων δεδομένων, δίνει τη συγκατάθεσή του στους παρακάτω Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Διαδικτυακού Χώρου. Η επίσκεψη και χρήση του Διαδικτυακού Χώρου αυτομάτως σηματοδοτεί την αποδοχή των Όρων Χρήσης που παρατίθενται παρακάτω.

Σε περίπτωση διαφωνίας του, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του Διαδικτυακού Χώρου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Χώρου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Διαδικτυακού Χώρου. Η χρήση του Διαδικτυακού Χώρου ακόμη και μετά από τυχόν αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Στόχος του Διαδικτυακού Χώρου είναι να παρέχει αποτελεσματική επικοινωνία και φαρμακευτική ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς. Τμήματα του ιστότοπου περιλαμβάνουν ενημερωτικό ή άλλο υλικό που απευθύνεται αυστηρά στους φαρμακοποιούς / εργαζόμενους στον χώρο της υγείας.
Με την εγγραφή και επομένως  αποδοχή των όρων χρήσης, ο / η επισκέπτης / τρια δηλώνει ότι είναι φαρμακοποιός ή εργαζόμενος στον χώρο της υγείας και επομένως μπορεί να έχει πρόσβαση στις σελίδες του pharmacorner.gr που απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτούς.
Απαγορεύεται αυστηρά η εγγραφή στον ιστότοπο και πρόσβαση στις σελίδες ειδικά για τους φαρμακοποιούς από το κοινό. Εφόσον οι διαχειριστές του pharmacorner.gr διαπιστώσουν ότι κάποια εγγραφή μέλους δεν έγινε από φαρμακοποιό ή άλλο εργαζόμενο στο χώρο της υγείας, οφείλει να προχωρήσει σε άμεση διαγραφή του.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο Διαδικτυακό Χώρο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα, επικαιρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητά των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Διαδικτυακού Χώρου παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, ως προς την καταλληλότητά τους για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού. Ο χρήστης, αναγνωρίζοντας το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου, παραμένει ο ίδιος μοναδικός υπεύθυνος για την προσήκουσα έρευνα, επαλήθευση, αξιολόγηση και αξιοποίηση, κατά την κρίση του, των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συνεπώς, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κτλ.) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Χώρου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρείας ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Στις παραπάνω αιτίες συνομολογείται ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Χώρου ή/και των υπηρεσιών του.
Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Χώρος ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές "servers", μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Διαδικτυακού Χώρου ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στον Διαδικτυακό Χώρο και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της.
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Χώρο και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει τη λειτουργία του Διαδικτυακού Χώρου ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

Χαρακτήρας μη ιατρικών/φαρμακευτικών συμβουλών-Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Διαδικτυακό Χώρο, αποτελούν προσφορά προς τον επισκέπτη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δεν μπορούν να θεωρηθούν σε καμιά περίπτωση ότι αποτελούν ιατρικές, φαρμακευτικές ή άλλου είδους συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη του Διαδικτυακού Χώρου ή προτροπή προς επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
Η Εταιρεία παρέχει ενημερωτικές υπηρεσίες και μόνο και σε καμία περίπτωση δεν παρακινεί στην αγορά ή/και στη χρήση συγκεκριμένου φαρμάκου, ουσίας, προϊόντος ή υπηρεσίας τρίτου. Οι επισκέπτες χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του Διαδικτυακού Χώρου με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών με τις πηγές καθώς και με ειδικευμένους συμβούλους (φαρμακοποιούς, γιατρούς κτλ.).

Οι απόψεις που εκφέρονται στο Διαδικτυακό Χώρο από στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους είναι απολύτως προσωπικές και δεν έχουν κανένα χαρακτήρα προωθητικό, παρακινητικό, συμβουλευτικό ή άλλο. Αναφορές σε απόψεις, γνώμες, συνεντεύξεις, εμπορικές ή μη ενέργειες και προσφορές τρίτων γίνονται χωρίς καμία εγγύηση ορθότητας και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία, αλλά αποκλειστικά τα πρόσωπα που τις εκφράζουν ή τις πραγματοποιούν.
Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε διαφορά δημιουργηθεί μεταξύ των χρηστών και τρίτων προς την Εταιρεία προσώπων, από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση του Διαδικτυακού Χώρου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Διαδικτυακού Χώρου, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του Διαδικτυακού Χώρου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, διατίθενται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική, προσωπική ή ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτή την περίπτωση μόνον με την ένδειξη της προέλευσής του από το Διαδικτυακό Χώρο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον Διαδικτυακό Χώρο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Η χρήση του Διαδικτυακού Χώρου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Χώρο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Χώρου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

"Δεσμοί" (links) προς άλλους διαδικτυακούς χώρους

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς χώρους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών χώρων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Διαφημίσεις

Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Χώρου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Καλώς ήρθατε στη NOUFIO . Θέλουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με δέσμευση στην προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας. Για λόγους που υπηρετούν την παρούσα ενημέρωση, θα αναφερόμαστε εδώ ως « Οργανισμός».Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από το Διαχειριστή του Οργανισμού και τέθηκε σε ισχύ από τις 24/05/2018.Με την παρούσα πολιτική σας γνωστοποιούμε τον τρόπο που συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 ). Παράλληλα, περιγράφουμε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και τα μέτρα προστασίας του απορρήτου σας. Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να προσδιοριστεί. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμό σας , τα στοιχεία που διαθέτει ο ασφαλιστικός σας φορέας ( δημόσιος ή ιδιωτικός ) για να προσδιορίσει το πρόσωπό σας, ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ( e-mail ). Η Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει το πως τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, προκειμένου να εναρμονιστούν με την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και το νόμο. Επίσης, επιβεβαιώνει πως η NOUFIO:

 • Εναρμονίζεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016
 • Προστατεύει τα δικαιώματα του προσωπικού, των πελατών και των συνεργατών της
 • Είναι διαυγής αναφορικά με το πως τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
 • Προστατεύεται από πιθανούς κινδύνους παραβίασης δεδομένων και πρόσβασης σε αυτά χωρίς εξουσιοδότηση.

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Προκειμένου να προβούμε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν είναι αναγκαία η ύπαρξη συγκεκριμένης νόμιμης βάσης.Ο Οργανισμός τηρεί κι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεών του, όπως προβλέπει ο νόμος ( άρθρο 6 ΓΚΠΔ παρ.1) αλλά και για τη διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων.Προκειμένου ο Οργανισμός να είναι εναρμονισμένος με το νόμο, ενόσω τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ηλεκτρονικά ή έγχαρτα αρχεία ) χρειάζεται να ακολουθούνται ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες είναι

 • το να το πράττει με νόμιμη αιτία,
 • για ορισμένο σκοπό,
 • με ακρίβεια και με τήρηση μόνο των απαραίτητων στοιχείων.
 • Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα,
 • Συμβατά με τα δικαιώματα του υποκειμένου,
 • τηρούμενα μόνο για το χρόνο που είναι απαραίτητος και προστατευμένα με κατάλληλους τεχνικούς και οργανωτικούς τρόπους.
 • Σε περίπτωση, δε, διαβίβασής τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή πρέπει να γίνεται σύννομα.

ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Προκειμένου να προβούμε σε σύναψη μιας σύμβασης μαζί σας και για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή αλλά και για την άσκηση δικαιωμάτων μας, ναι είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν όχι, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να συμβληθούμε μαζί σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ( είτε ως εργοδότης, είτε ως πάροχος υπηρεσίας είτε ως προμηθευτής ).

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για λόγους που εμπίπτουν στη στατιστική έρευνα και για ενημέρωσή σας, μετά από συναίνεσή σας, ο Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης αποφάσεων δημιουργίας προφίλ. Επαναλαμβάνουμε πως κάτι τέτοιο, όταν γίνεται, προϋποθέτει τη συναίνεσή σας.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Οργανισμός μπορεί να τηρεί τα δεδομένα σας για κάποια χρόνια μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης μαζί σας. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να υποχρεούται από το νόμο. Οι οικονομικής φύσεως πληροφορίες που σας αφορούν, τηρούνται στο αρχείο μας για μια δεκαετία ( 10 έτη ). Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τηρούμε μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την περαίωση της συμβατικής μας σχέσης.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Οργανισμός δεν διαμοιράζεται αρχεία που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με τρίτους. Στην περίπτωση που αυτό συμβεί θα γίνεται μόνο με τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου και για λόγους που θα αναφέρονται ρητά. Για παράδειγμα, την περιγραφή διάγνωσης η οποία διαβιβάζεται σε φορέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επίσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να διαβιβαστούν σε εταιρία λογιστικής ή τραπεζικής υποστήριξης, η οποία θα διέπεται από την παρούσα πολιτική, στα πλαίσια, πάντοτε, συμβατικής σχέσης. Ακόμα, γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα στις Αρχές, όταν υπέχουμε σχετική νομική υποχρέωση και αυτό καταστεί αναγκαίο στα πλαίσια τήρησης του νόμου και για τη δημόσια ασφάλεια. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Οργανισμός συγκεντρώνει κι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τους εξής λόγους:

 • Για την εναρμόνισή μας με την ισχύουσα νομοθεσία ( όπως ο ΓΚΠΔ 679/2016 )
 • Για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών για εσωτερική χρήση του Οργανισμού
 • Για να μπορούμε να εκπληρώνουμε υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη θέση σας ως πελάτη ή ως συνεργάτη αλλά και από τη θέση μας ως εργοδότη στα πλαίσια συμβάσεως.
 • Για σκοπούς που σχετίζονται με την ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων αλλά και υλικού που σχετίζεται με τον Οργανισμό
 • Για τη διαχείριση των επικοινωνιών του Οργανισμού
 • Για τυχόν υποχρεώσεις του Οργανισμού σχετικές με υποχρεώσεις και δικαιώματα που ορίζονται από τις Δημόσιες Αρχές.
 • Για κάθε περίπτωση, όπου σπουδαίος δικαιολογητικός λόγος θεωρείται η ρητή συναίνεσή σας στην τήρηση και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων.


ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η παρούσα Πολιτική βοηθά τον Οργανισμό να προστατευθεί από κινδύνους οι οποίοι, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Παραβίαση εμπιστευτικότητας. Δηλαδή, πληροφορία που μπορεί να δοθεί σε κάποιον χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα επεξεργασίας της.
 • Έλλειψη δυνατότητας επιλογής του υποκειμένου των τρόπων τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων που το αφορούν
 • Βλάβη της φήμης του Οργανισμού σε περίπτωση που αποκτηθεί παράνομα πρόσβαση σε προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.


Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Ο Οργανισμός συλλέγει:

 • To όνομα, το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, ενίοτε την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής σας. Επίσης, λεπτομέρειες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση τόσο του επιχειρηματικού σκοπού του Οργανισμού όσο και των συμβατικών σχέσεων αλλά και των πρακτικών μάρκετινγκ που εφαρμόζει ο Οργανισμός.
 • Σε περίπτωση επικοινωνίας μαζί σας και αντίστροφα, θα κρατήσουμε αρχείο με στοιχεία αυτής της επικοινωνίας. Πιθανόν και το περιεχόμενο δικών σας κρίσεων για τρίτους.
 • Δεδομένα στοιχείων σύνδεσης και επικοινωνίας στο διαδίκτυο σχετιζόμενα και με τα μέσα και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε.
 • Αν είστε εργαζόμενος στον Οργανισμό μπορούμε να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το φύλο, την εθνικότητα και έγγραφα ικανά για την ταυτοπροσωπία σας. Επίσης στοιχεία για σκοπούς μισθοδοσίας, αριθμούς που συνδέονται με φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία και ό,τι θεωρείται αναγκαίο για την περαίωση συμβατικής σχέσης.
 • Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ( CCTV )για την καταγραφή πιθανής κακόβουλης ενέργειας, όπως νόμος προβλέπει. Σε αυτά τα πλαίσια, εικόνα και κίνηση καταγράφονται και τηρούνται για βραχύ χρόνο.
 • Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, παρακολούθησης, καταγραφής , χρήσης του περιεχομένου των δεδομένων που τηρούνται σε αυτόν και είναι αντικείμενο επεξεργασίας μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων που διατηρεί. Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα που τηρούνται σε έγχαρτα αρχεία ( φακέλους ).
 • Στο διαδικτυακό μας τόπο www.pharmacorner.gr χρησιμοποιούμε εφαρμογή παραμετροποίησης επισκεψιμότητας για στατιστικούς λόγους ( cookies ) και η διαβίβαση δεδομένων από τη σχετική φόρμα επικοινωνίας υπόκεινται στους όρους ασφαλείας των εκάστοτε εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων και τρόπων κρυπτογράφησής τους.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣΣτη NOUFIO δίνουμε μεγάλη βαρύτητα όχι μόνο στο να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά και στον τρόπο που μπορείτε αυτά να τα ασκείτε. Συνεπώς, έχετε :
 • Δικαίωμα να γνωρίζετε αν τηρούμε ή/και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό το δικαίωμά σας πηγάζει από το άρθρο 15 ΓΚΠΔ 679/2016. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας και το πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά.
 • Δικαίωμα να μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Από τη στιγμή που μπορείτε να αποδείξετε πως τα δεδομένα που τηρούμε και σας αφορούν χρειάζονται διόρθωση, μπορείτε να την αιτηθείτε στον Οργανισμό.
 • Δικαίωμα στη «λήθη», δηλαδή στη διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Οργανισμό είτε τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε είτε και τη διαγραφή τους .Το αίτημά σας μπορεί να γίνει δεκτό αμέσως, αρκεί να μην αντιβαίνει στο νόμο ή σε υποχρέωση του Οργανισμού που απορρέει από αυτόν.
 • Δικαίωμα αντίρρησης στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άσκηση των ως άνω περιγραφόμενων δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά είτε αποστέλλοντας e-mail στο info@noufio.gr . Σε κάθε περίπτωση θα σας ζητηθούν στοιχεία ταυτοποίησης για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Έχετε κάθε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς είναι το αρμόδιο εθνικό εποπτικό όργανο, σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα αναφορικά με τα δεδομένα σας και ο Οργανισμός δεν ανταποκρίνεται.

ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ

Μπορείτε να ενημερώνεστε για την οποιαδήποτε αλλαγή και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής από το διαδικτυακό μας τόπο www.pharmacorner.gr .

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της NOUFIO καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τη Διοίκηση στις 23/05/2018.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Διαδικτυακού Χώρου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τους παρόντες όρους εκ μέρους της Εταιρείας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

Η Εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απαιτήσει την πλήρη και ολοκληρωτική εφαρμογή τους.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των Διαδικτυακού Χώρου και των υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

arvanitis

Τα κριτήρια προτεραιότητας στην ίδρυση φαρμακείων I. Ανάλυση των κριτηρίων του άρθρου 3 Ν. 1963/91 και II. Ζητήματα νομιμότητας των ΚΥΑ 82829/29.10.2015 6915/29.01.2016. 
Από τον δικηγόρο Χρήστο Αρβανίτη

OSFE 2024 300x300
pesffa24
IDEEAF Banner 300x300 1
vian
SIGNATURE PAD BANNER 2

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD

Web Banner χάρτης Pharmacorner.gr