τρυφων θεοδωρος

Μετοβασικόμήνυμα«Μαζίανοίγουμεδρόμους»ξεκίνησεσήμεραΤετάρτη15ΙουνίουηΕτήσιαΤακτικήΓενικήΣυνέλευσητουΣΕΒστοΚέντροΠολιτισμού«ΕλληνικόςΚόσμος».ΚατάτιςαρχαιρεσίεςπουπραγματοποιήθηκανανανεώθηκεηεμπιστοσύνηστοΔιοικητικόΣυμβούλιοτουΣΕΒ.ΗεγχώριαβιομηχανίαφαρμάκουεκπροσωπείταιεκνέουστοΔιοικητικόΣυμβούλιοαπότονπρόεδροτηςΠανελλήνιαςΈνωσηςΦαρμακοβιομηχανίας,ΘεόδωροΤρύφων.

Ηπροώθησητωναναπτυξιακώναιτημάτωντουκλάδου,ηυλοποίησητουδυναμικούεπενδυτικούπλάνου,ηδιαμόρφωσημιαςολιστικήςφιλοεπενδυτικήςπολιτικήςκαιηάρσητωνεπενδυτικώναντικινήτρωνγιατηφαρμακοβιομηχανίαβρίσκονταιψηλάστηνατζέντατουκ.Τρύφων.

Οίδιοςδίνονταςτοστίγματηςθητείαςτουδήλωσε:

«ΑποτελείιδιαίτερητιμήπουεκλέχθηκαμέλοςτουΔιοικητικούΣυμβουλίουτουΣΕΒ.Οιπροκλήσειςπουκαλούνταινααντιμετωπίσουνοιβιομηχανίεςκαιοιεπιχειρήσειςτηςχώραςμαςείναισημαντικές,εξαιτίαςτηςμεγάληςαβεβαιότηταςστιςαγορέςκαιτουαυξανόμενουπληθωρισμού.Ηαντιμετώπισητωνπροβλημάτωνπουσυνεπάγεταιηκρίσηπουέχειξεσπάσεικαιηανάγκηπροσαρμογήςστονψηφιακόμετασχηματισμόκαιτηνπράσινημετάβασηαποτελούνβασικέςπροτεραιότητες.Παράλληλα,ηορθήαξιοποίησητωνκονδυλίωντουΤαμείουΑνάκαμψηςπροςόφελοςτηςελληνικήςπαραγωγήςοδηγείσεσταθερούςκαιβιώσιμουςρυθμούςανάπτυξης.Οδρόμοςγιατηνανάπτυξητηςοικονομίαςπερνάμέσααπότηνελληνικήβιομηχανίακαιπαραγωγή.Παράγουμεωςχώραγιαναμειωθείτοδυσθεώρητοέλλειμμαεμπορικούισοζυγίου.Στόχοςμας,ηβιομηχανίαναφθάσειστο15%τουΑΕΠτηνεπόμενηοκταετία.

ΟΣΕΒσυνεχώςαναπτύσσεταικαιπροσαρμόζεταιστιςσύγχρονεςανάγκεςτηςκοινωνίας.Έτσι,ηδιασύνδεσητηςπανεπιστημιακήςκοινότηταςμετηναγοράεργασίαςκαιτωνεπιχειρήσεωνμεταπανεπιστημιακάιδρύματακαιτουςερευνητικούςφορείς,δημιουργείτιςαπαραίτητεςπροϋποθέσειςγιατηνπροώθησητηςκαινοτομίας.Ενκατακλείδι,ηπορείατηςελληνικήςβιομηχανίαςχαρακτηρίζεταιαπότοτρίπτυχο:Ψηφιακόςμετασχηματισμός,καινοτομίακαιπράσινημετάβαση».

300x300 4o PanMakThrak
300x300 Clawback 22 webBanner
Piktocare Banner 300x300
vian
SIGNATURE PAD BANNER 2
300x300 copy
dynamiki

Web Banner χάρτης Pharmacorner.gr