Εκτύπωση
Κατηγορία: Ειδήσεις

photo 11a

Στο πλαίσιο της προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών και υπηρεσιών που παρέχει ο ΕΟΦ, αποφασίστηκε η απαλοιφή του λήμματος «Επωνυμία δικαιούχου σήματος» από το σώμα της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης. Εφεξής δεν θα υποβάλλονται αιτήματα τροποποιήσεων αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων που αφορούν σε:

- αλλαγή του δικαιούχου σήματος,
- αλλαγή επωνυμίας του δικαιούχου σήματος,
- αλλαγή διεύθυνσης του δικαιούχου σήματος.

Εφόσον η ονομασία του φαρμάκου αποτελείται από εμπορικό σήμα ή περιέχει σήμα, τούτο θα υποβάλλεται στον ΕΟΦ ως στοιχείο τεκμηρίωσης του φακέλου της άδειας (αρχικής ή τροποποίησης/μετονομασίας ή μεταβίβασης σε νέο ΚΑΚ), προκειμένου αφενός μεν να τεκμηριώνεται ο σχετικός ισχυρισμός του αιτούντος και αφετέρου να προκύπτει ότι ο ΚΑΚ δύναται νομίμως να το χρησιμοποιεί.

Τα εκκρεμή αιτήματα θα ολοκληρωθούν με την μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία.