Εκτύπωση
Κατηγορία: Νομοθεσία

xapia4

Παρατίθεται ενημέρωση από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λουράντο και Ανδρέα Σοφιανόπουλο σχετικά με το νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με θέμα: "προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης/3/2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης".

Κατατέθηκε το σχέδιο Νόμου του Υπουργού Υγείας, με θέμα «προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης/3/2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4-4-2011)

Στη σελίδα 11, στο άρθρο 5 περί «τιμολόγησης των φαρμάκων και συναφών θεμάτων»

• στην παράγραφο 1 αναφέρονται τα εξής:
«Η μέγιστη τιμή των φαρμακων αναφοράς υπό καθεστώς προστασίας του πρώτου διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας ορίζεται ως ο μέσος όρος των τριων χαμηλοτέρων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης…»

• στην παράγραφο 2 αναφέρονται τα εξής:
«Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων…..εφόσον για αυτά υπάρχει γενόσημο που κυκλοφορεί μειώνονται αυτόματα είτε στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία είτε στο μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης……και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει γενόσημο που να κυκλοφορεί στον μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης….»

• στην παράγραφο 5 αναφέρονται τα εξής:
«.. 5. – Οι τιμές εκδίδονται εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζονται στην Κοινοτική Οδηγία περί Διαφάνειας. Πλήρεις αναθεωρήσεις τιμών πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο και ενδιάμεσα γίνονται τιμολογήσεις νέων φαρμάκων. Στην περίπτωση των γενοσήμων φαρμάκων, οι τιμές δημοσιεύονται εντός 30 ημερών από την αίτηση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και στη συνέχεια εφαρμόζεται η δυναμική τιμολόγηση. Μετά την τιμολόγηση τους νέα γενόσημα φάρμακα εντάσσονται αυτόματα στο θετικό κατάλογο του ν.3816/2010 με φάρμακα που αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στον ΕΟΠΥΥ , εφόσον τα αντίστοιχα φάρμακα αναφοράς είναι ενταγμένα σε αυτόν. ….»

• στην παράγραφο 9 αναφέρεται ότι:
«…9. Τα φάρμακα στον ειδικό κατάλογο του άρθρου 12 του ν.3816/2010 τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας για νοσοκομειακή μόνον χρήση διατίθενται αποκλειστικά και μόνον από φαρμακεία των νοσοκομείων και από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ μόνο σε πολύ ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις και σε κλινικές με λιγότερες από 60 κλίνες. Ειδικότερα για την διακίνηση και χορήγηση των φαρμάκων στον ειδικό κατάλογο του άρθρου 12 του ν.3816/2010 αυτών μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ειδικά ποσοστά κέρδους χονδρεμπόρων και φαρμακείων και ειδικά ποσοστά επιστροφών (rebate) για την ένταξή τους στο θετικό κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων από τοςυ φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την πρόσθετη κλιμακούμενη επιστροφή «rebate” ανάλογα με τον συνολικό όγκο πωλήσεων του κάθε τριμήνου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 22 του ν.4052/2012 και τροποποιούνται με τις ρυθμίσεις του παρόντος. Τα φάρμακα αυτά δεν υπόκεινται σε rebate ή εκπτώσεις φαρμακείου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Τα φαρμακευτικά προϊόντα του καταλόγου του άρθρου 12 του ν.3816/2010, εκτός αυτών που προορίζονται μόνον για νοσοκομειακή χρήση, δύνανται να διατίθενται στους ασθενείς και από τα τρία κανάλια διανομής (νοσοκομεία, φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικά φαρμακεία). Ειδικότερα η διάθεση των ανωτέρω στα ιδιωτικά φαρμακεία επαφίεται στην δυνατότητα επιλογής των ΚΑΚ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει μητρώο (registry) ασθενών.»

• στην παράγραφο 10 αναφέρεται ότι:
«….10.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται τα περιθώρια κέρδους των χονδρεμπόρων και των φαρμακοποιών καθώς και τα rebates και οι εκπτώσεις, για την επίτευξη των στόχων της φαρμακευτικής πολιτικής. Επιπρόσθετα σε πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την συνταγογράφηση με βάση την δραστική ουσία, δύναται με απόφαση του Υπουργού Υγείας να καθορίζονται στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων ή φαρμάκων με κόστος ημερήσιας θεραπείας κάτω από την τιμή αναφοράς για το σύνολο των ιατρών που συνταγογραφούν ή επί μέρους ιατρικές ειδικότητες και να θεσπίζονται κίνητρα και κυρώσεις στις περιπτώσεις μη επίτευξης των στόχων αυτών.»

Το νέο σχέδιο νόμου επιφέρει αλλαγές στην τιμολόγιση των φαρμάκων καταστρατηγώντας την καθαρότητα και την ακρίβεια της διατίμησης στην αγορά του φαρμάκου. Στο βωμό της πίεσης των τιμών και της φαρμακευτικής δαπάνης συνολικά, οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας (K.A.K.) δηλ. οι εταιρείες, οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στον κανιβαλισμό της αγοράς αφού… «δύναται να προσφέρουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τιμές χαμηλότερες από την ασφαλιστική τιμή οι οποίες στη συνέχεια γινονται εφαρμοστέες με ένα συμπληρωματικό δελτίο τιμών».

Ως συμπέρασμα αυτού πριν ακόμα φθάσουμε στην δυναμική τιμολόγιση των σκευασμάτων, αυτή υποκαθίσταται από την ελεύθερη τιμολόγιση αυτών. Μια τέτοια συνθήκη σαφώς θα περιορίσει τον ήδη πενιχρό τζίρο των φαρμακείων με άμεση συνέπεια την κάθετη απομείωση των διαθέσιμων αποθεματικών (στοκ) μας σε φάρμακα. Αφού, όποιος ρισκάρει να αποθεματοποιήσει για την εύρυθμη λειτουργία του φαρμακείου του , θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή με τεράστια οικονομική ζημία.

Τα φάρμακα θα χορηγούνται από τα φαρμακεία με ποσοστό κέρδους το οποίο θα καθορίζεται με υπουργικές αποφάσεις (One Man SHOW) και θα εξαρτώνται από την επίτευξη ή όχι των στόχων της φαρμακευτικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών καθίσταται εξαρτώμενο από πολλούς παράγοντες και θα βρίσκεται ανά πάσα στιγμή υπό αναμφισβήτηση και πλήρως ελεγχόμενο από την πορεία των πραγμάτων και από την …. διάθεση των εκάστοτε Υπουργών Υγείας. Το αυτό ισχύει και για τις φαρμακαποθήκες, για τις οποίες η μείωση του ήδη μικρού ποσοστού κέρδους που έχουν, δεν θα επιτρέπει την εύρυθμη διάθεση των φαρμάκων αυτών προς τα φαρμακεία αλλά επιπλέον θα δημιουργήσει προβλήματα στην ήδη μικρή πίστωση που έχουμε από αυτές.

Η Διάθεση των φαρμάκων αυτών μέσω των τριών καναλιών διανομής επαφίεται στην δυνατότητα επιλογής των κατόχων αδειών κυκλοφορίας των φαρμάκων, δηλαδή των εισαγωγέων και των παρασκευαστών. Αυτό ήταν αίτημα των εταιρειών λόγω των παραλλήλων εξαγωγών – που όπως λένε τις πλήττουν πανευρωπαϊκά – και έγινε αμέσως δεκτό από το Υπουργείο.

Το Νομοσχέδιο αυτό, αντί να λύνει, δημιουργεί αρκετά προβλήματα, για τα φαρμακεία, γιατί εκτός των άλλων τα φάρμακα υψηλού κόστους δεν μπορούν να διοχετεύονται μέσω των φαρμακείων, αν δεν υπάρχει σταθερό, σίγουρο και βιώσιμο ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών.

Οι αοριστίες περί ‘’μητρώου ασθενών’’ στα χρόνια της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της συνταγογράφισης που συνεπάγεται αυτόματα σε ηλεκτρονικό μητρώο των Ελληνων ασθενών, η αναδρομή σε Υπουργικές αποφάσεις και το ομιχλώδες τοπίο για τον καθορισμό του ποσοστού κέρδους, δεν προοιωνίζει τίποτα το σταθερό αλλά κινείται προς την αρνητική πλευρά.

Εκτιμούμε πώς ήρθε πια η ώρα να σταματήσει ο κλάδος να δέχεται παθητικά τις συνεχιζόμενες επιδρομές για την απαξίωσή του που όπως φαίνεται θα έχει ως τελική κατάληξη την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η ομφαλοσκόπηση των εσωτερικών μας αντιθέσεων θα πρέπει λα λάβει τέλος και να χαραχτεί μια κοινή στρατηγική πολιτική, με σαφή όρια πέρα από τα οποία ο κλάδος δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει, όσες θυσίες και αν απαιτηθούν, όσα θύματα και αν υπάρξουν.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αφήνει την παραμικρή ελπίδα ίσων όρων επιχειρηματικής αντιμετώπισης απέναντι στον ισχυρό παράγοντα που θα αλώσει τα πάντα.
Η ευθύνη του δευτεροβάθμιου συλλόγου για πλήρη ενημέρωση του κλάδου, καθώς και για την αντίδρασή του, είναι τεράστια καθώς η κλεψύδρα αδειάζει πια με ταχύτατους ρυθμούς.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ